Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października. Wyborcy, którzy przebywają za granicą i posiadają ważne polskie dokumenty tożsamości, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Głosowanie będzie odbywało się osobiście w siedzibie wybranej komisji.

Wykaz obwodów głosowania został opublikowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą do Sejmu i do Senatu w 2023 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1884).

Na terernie East Midlands będzie można zagłosować w:

1. Derby, adres: 9 Gordon Road, DE23 6WR Derby.

2. Nottingham, adres: 2 Sherwood Rise, NG7 6JN Nottingham

3. Leicester: adres: Polski Ośrodek w Leicester przy Polskim Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, LE5 4WH Leicester

4. Boston, adres: 24 Horncastle Road, PE21 9BU Boston

REJESTRACJA NA WYBORY ODBYWA SIĘ POD ADRESEM: https://ewybory.msz.gov.pl/

 Aby zostać zapisanym na listę osób głosujących, należy złożyć odpowiedni wniosek do 5 dni przed dniem wyborów tj. Najpóźniej do dnia 10 października.

Wniosek wyborca będzie mógł złożyć na jeden z trzech sposobów:

  1. przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory,
  2. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie),
  3. na adres poczty elektronicznej konsula, jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem).

Wniosek wyborcy o ujęcie w spisie będzie musiał zawierać:

  1. nazwisko,
  2. imię (imiona),
  3. numer ewidencyjny PESEL,
  4. numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego,
  5. adres pobytu wyborcy za granicą,
  6. dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu komórkowego. 
Back To Top